Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Iedereen Lucht

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Iedereen Lucht (vertegenwoordigd door H. Naber) en op alle (afnemers van producten van Iedereen Lucht) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van Iedereen Lucht op de website gelden als een uitnodiging en het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld online bestelformulier (onder vermelding van uw huidige adres gegevens, e-mail adres en aantallen te bestellen artikelen) via website van Iedereen Lucht worden geplaatst.
2.3 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Iedereen Lucht in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Iedereen Lucht de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Iedereen Lucht zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzingen die na het drukken en/of publiceren van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Iedereen Lucht bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, eenmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
3.4 Iedereen Lucht is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1 Iedereen Lucht bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 Iedereen Lucht levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Iedereen Lucht uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 Iedereen Lucht behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Als dan wordt de levering eventueel op kosten van Iedereen Lucht aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt uitsluitend middels bank- of giro overschrijving, wel al dan niet online. Op rekeningnummer 5013805 ten name van Iedereen Lucht.
5.2 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Iedereen Lucht zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.3 Verrekening met vorderingen op Iedereen Lucht of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.4 Vooruitbetaling kan uitsluitend per bank of giro worden verricht.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Iedereen Lucht totdat de wettelijke zichttermijn van 14 werkdagen is verstreken. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Iedereen lucht is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Iedereen Lucht zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht

7.1 De afnemer heeft het recht de door Iedereen Lucht geleverde artikelen binnen de wettelijke termijn na ontvangst te retourneren in gesloten originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn, de verpakkingen ongeopend zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Iedereen Lucht de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3 Wanneer de door Iedereen Lucht afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4 De kosten voor alle retourzendingen van producten worden door de afnemer gedragen, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten alle artikelen die gebruikt of getest zijn. Uit hygiënisch oogpunt kunnen artikelen die zijn gebruikt of uit hun verpakking zijn verwijderd niet worden teruggenomen.

Een retourzending kan alleen worden verricht volgens de gestelde voorwaarden.

8. Garantie

8.1 Iedereen Lucht garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende de fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij voor iedereen Lucht worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek. De kosten voor een retourzending van producten zijn volledig voor rekening van de afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in gestelde voorwaarden is voldaan, Iedereen Lucht het artikel kosteloos repareert of vervangt (zulks ter beoordeling van voor Iedereen Lucht). Indien het artikel ouder is dan de fabrieksgarantie en Iedereen Lucht het artikel niet meer kan repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan zoekt Iedereen Lucht samen met de afnemer naar een passende oplossing. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
– het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
– wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
– sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
– het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
– sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
– Iedereen Lucht niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9. Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Iedereen Lucht opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Iedereen Lucht hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
9.2 Wanneer Iedereen Lucht gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Iedereen Lucht met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 Iedereen Lucht is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Iedereen Lucht beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening

11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Iedereen Lucht al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2 Iedereen lucht stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
– haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
– de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
– de wijze en kosten van aflevering en betaling
11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Iedereen Lucht niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter, rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Iedereen Lucht is gevestigd bevoegd, tenzij Iedereen Lucht voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.